Lütfen bekleyiniz...

Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Makaleler

Yayın

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2) Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi (1) Ankara Barosu Dergisi (3) Ankara Law Review (2) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (11) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (2) Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul (2) Aydın İktisat Fakültesi Dergisi (1) Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi (1) Çalışma İlişkileri Dergisi (1) Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi (1) Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (1) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (11) Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (2) Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi (1) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (11) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (11) Gaziantep University Journal of Social Sciences (1) Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi (3) Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi (1) Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (1) International Journal of Legal Progress (1) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (7) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (10) İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi (2) Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (1) Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi (195) Legal Hukuk Dergisi (8) Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi (1) Maliye Araştırma Merkezi Konferansları (2) Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (7) Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi (1) Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (6) Mülkiye Dergisi (1) Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (3) Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (3)

Yazar

Tarih

Yıl

Gelişen Teknoloji İle Yapay Zekanın Fikri Mülkiyet Haklarına Etkisi

Legal BlogAv. Mutlu Yıldırım Köse, Av. Havva YıldızYıl 2020
Gelişen Teknoloji İle Yapay Zekanın Fikri Mülkiyet Haklarına Etkisi Yazar Adı: Av. Mutlu Yıldırım Köse Yazar Adı: Av. Havva Yıldız Yayın Tarihi: 25.06.2020 Yapay Zeka ve Telif Hukuku İlişkisi Yapay zeka, henüz kabul görmüş tek bir tanımı bulun...
Yapay Zeka Fikri Mülkiyet Teknoloji Telif Hakkı Marka Hukuku Eser Elektronik Kişilik

Kuşaklar Arası Etkileşimin Marka Bağlılığı Üzerindeki Rolü: Takım Taraftarlığı Üzerine Bir Araştırma

MakaleTuğba KILIÇEROptimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri DergisiYıl 2019, Cilt 6, Sayı 1
77 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2019, 6(1), 77-92 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2019, 6(1), 77-92 Kuşaklar Arası Etkileşimin Marka Bağlılığı Üzerindeki Rolü: Takım Taraftarlığı Üzerine Bir Araştırma 1 ...

Hisse Senedi Getirilerinin Marka Değeri Duyurularına Tepkisi

MakaleBahadır ERGÜNOptimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri DergisiYıl 2019, Cilt 6, Sayı 1
93 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2019, 6(1), 93-108 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2019, 6(1), 93-108 Hisse Senedi Getirilerinin Marka Değeri Duyurularına Tepkisi Bahadır ERGÜN * ÖZ ...

Sınaî Mülkiyet Kanunu Açısından Geleneksel Ürün Adları

MakaleBurçak YILDIZİnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 9, Sayı 1
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi –İnÜHFD- Cilt:9 Sayı:1 Yıl 2018 27 SINAÎ MÜLKİYET KANUNU AÇISINDAN GELENEKSEL ÜRÜN ADLARI TRADITIONAL SPECIALITIES GUARANTEED IN TERMS OF INDUSTRIAL PROPERTY CODE Burçak YILDIZ * Özet Geleneksel ürün ...

Yargı Kararları Işığında Tanınmış Marka İtirazında Haklı Sebep Kavramı

MakaleArzu OĞUZİnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 9, Sayı 1
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi –İnÜHFD- Cilt:9 Sayı:1 Yıl 2018 419 YARGI KARARLARI IŞIĞINDA TANINMIŞ MARKA İTİRAZINDA HAKLI SEBEP KAVRAMI CONCEPT OF DUE CAUSE CONCERNING OPPOSITION ON THE GROUND OF WELL-KNOWN TRADEMARK IN LIGHT OF JUDI...

Türk Markalarının Avrupa Birliği Markası Olarak Tescil Edilmemesinin Sonuçları – Şenpiliç Markası Özelinde Bir İnceleme

MakaleÖzge ÖZSOYİnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 9, Sayı 1
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi –İnÜHFD- Cilt:9 Sayı:1 Yıl 2018 609 TÜRK MARKALARININ AVRUPA BİRLİĞİ MARKASI OLARAK TESCİL EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI – ŞENPİLİÇ MARKASI ÖZELİNDE BİR İNCELEME RESULTS OF FAILURE TO REGISTER TURKISH TRADEMARK...

Wolfgang Weıngart’ın Tipografi Anlayışında Yapıbozumculuk

MakaleNİLÜFER ÖZELDördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli DergiYıl 2018, Cilt 1, Sayı 1
Özel, N. (2018). Wolfgang Weıngart’ın Tipografi Anlayışında Yapıbozumculuk. 1 (1). 62-74 62 WOLFGANG WEINGART’IN TİPOGRAFİ ANLAYIŞINDA YAPIBOZUMCULUK Nilüfer ÖZEL * Yapıbozumcu tasarım anlayışının önde gelen isimlerinden Wolfgang We...

Araştırma Ve Geliştirme Harcamalarının Patent Başvuru Sayıları Üzerindeki Etkisi: Seçili Oecd Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama

MakaleSüleyman Emre ÖZCANDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiYıl 2018, Cilt , Sayı 58
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 58. Sayı / Ekim 2018 197 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARININ PATENT BAŞVURU SAYILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SEÇİLİ OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA ? Süleyman Emre ÖZCAN ? Pınar ÖZ...

Bankalardaki Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Marka Değeri Algısına Etkisi: Bir Alan Araştırması

MakaleNurettin PARILTI, İlknur CAN, Sait BARDAKÇIAbant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl 2018, Cilt 18, Sayı 3
Gönderim Tarihi: 26.03.2018 Kabul Tarihi: 29.08.2018 BANKALARDAKİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN MARKA DEĞERİ ALGISINA ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Nurettin PARILTI ? İlknur CAN ?? Sait BARDAKÇI ??? THE IMPACT OF CORPORATE SOCIA...

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Uyarınca Nispi Ret Nedenleri

MakaleGözde Sena ERGİNBAYGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 22, Sayı 3
37 Ankara Hacı Bayram Vel? Ün?v.-Hukuk Fakültes? Derg?s? C. XXII, Y . 2018, Sa. 3 Yayın Kuruluna Ulaştığı Tar?h : 22/05/2018 Yayınlanmasının Uygun Görüldüğü Tar?h: 30/05/2018 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU UYARINCA NİSPİ RET ...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 32 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor